روان نویس نوک نمدی تریپلاس 334

روان نویس نوک نمدی

روان نویس نوک نمدی تریپلاس 334

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • قابل شستشو - از روی اغلب منسوجات
 • خشک نشو(DRY SAFE) - تا روزها بدون درپوش باقی می مانند بی آنکه خشک شوند
 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
 • جعبه مخصوص استدلر- به عنوان جامدادی هوشمند
 • با طراحی ارگونومیک و قطور برای نگارش و نقاشی آسان و بدون خستگی

 • روان نویس با نوک بسیار باریک و روکش فلزی
 • بدنه‌ی ارگونومیک سه گوش برای نگارش راحت و آسان
 • DRY SAFE:می‌توانند تا روزها بدون درپوش باقی بمانند بدون آن‌که جوهر آن‌ها خشک شود (در شرایط جوی استاندارد ISO 554، به جز رنگ‌های نئون)
 • جوهر برپایه‌ی آب
 • قابل شسته شدن از روی اغلب منسوجات
 • جعبه‌ی مخصوص استدلر
 • قطر نوشتاری: تقریبا ۰/۳میلی‌متر
 • تا ۴۸ رنگ‌ درخشان

کد محصول: 334

رنگ ها

 • ۱
  ۱
 • ۲
  ۲
 • ۳
  ۳
 • ۴
  ۴
 • ۵
  ۵
 • ۶
  ۶
 • ۷
  ۷
 • ۸
  ۸
 • ۹
  ۹
 • ۲۰
  ۲۰
 • ۲۱
  ۲۱
 • ۲۳
  ۲۳
 • ۲۹
  ۲۹
 • ۳۰
  ۳۰
 • ۳۴
  ۳۴
 • ۳۶
  ۳۶
 • ۳۷
  ۳۷
 • ۴۳
  ۴۳
 • ۴۸
  ۴۸
 • ۵۱
  ۵۱
 • ۵۳
  ۵۳
 • ۵۴
  ۵۴
 • ۵۵
  ۵۵
 • ۵۷
  ۵۷
 • ۶۱
  ۶۱
 • ۶۲
  ۶۲
 • ۶۳
  ۶۳
 • ۶۹
  ۶۹
 • ۷۳
  ۷۳
 • ۷۶
  ۷۶
 • ۷۷
  ۷۷
 • ۸۲
  ۸۲
 • ۱۰۱
  ۱۰۱
 • ۱۱۰
  ۱۱۰
 • ۲۰۱
  ۲۰۱
 • ۲۲۲
  ۲۲۲
 • ۳۰۱
  ۳۰۱
 • ۴۰۱
  ۴۰۱
 • ۵۰۱
  ۵۰۱
 • ۵۵۰
  ۵۵۰

قطر نوشتار

 • ۰/۳
  ۰/۳
 

انواع: