یدک خودکار 457

یدک خودکار

یدک خودکار 457

خوب است که بدانید!

  • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما
  • جوهر غیرقابل جعل - مطابق با ISO 12757-2

  • برای خودکارهای تریپلاس و انواع دیگر، نوع F
  • جوهر غیرقابل جعل مطابق با ISO 12757-2
  • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

کد محصول: 457

قطر نوشتار

  • M
    M
 

انواع: