مداد مکانیکی مارس تکنیکو 780

Leadholder

مداد مکانیکی مارس تکنیکو 780

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • تراش تعبیه شده در دکمه ی انتهای مداد
 • قطر مغزی - 2 میلیمتر، سطح مقطع دایره

 • Leadholder برای طراحی، رسّامی و نگارش
 • مناسب مغزی‌های ۲ میلی‌متری مانند مارس کربن 200
 • گیره، دکمه و قبضه فلزی
 • تراش تعبیه شده در دکمه انتهای مداد
 • مغزی HB

کد محصول: 780

قطر نوشتار

 • ۲
  ۲
 

انواع: