آدرس : الهیه – خیابان شریعتی – پایین تر از پل رومی – رو به روی مترو قیطریه – پلاک ١٨١٢
ساختمان دیپلمات – طبقه چهارم – واحد ١١٣ و ١١٤       کد پستی :١٩١٤٩٦٣٨٨٨

تلفن : ٢٢٦٤٥٤٦١-٠٢١

Address: NO. 114-113, 4th Floor, Diplomat Building, No. 1812, Pol-e-Roomi, Shariati St, Elahie, Tehran, Iran     Postal Code: 1914963888

       Phone Number:+98-21-22645461